ᑭᒡᒐᑐᕈᑎᒧᐊᖓᔪᑦ ᐊᐱᕐᓲᑕᐅᓗᑭᖃᑦᑕᑐᑦ

– ᐱᒐᓱᐊᕈᑎᓂ ᐱᑕᑦᓯᑐᒐᕐᓃᑐᑦ :

 • ᖃᑦᓯᓂᒃ ᐃᓚᔭᐅᓯᒪᒍᓐᓇᑐᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᒪᔭᕐᒪ ᐊᑭᖏᑦ? ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᑎᓯᐅᑏᑦ ᖃᑦᓯᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖏᑦ ᓱᕐᖁᐃᑕᐅᔪᑦ ᐃᒣᑦᑐᓄᑦ…
  • ᓱᓇᓱᐊᕐᑎᓯᐅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ
  • ᑭᒡᒐᑐᕈᑎᒃ ᓱᓀᑦ ᐊᑖᓃᑦᑎᓗᒍ ᐱᒐᓱᐊᕈᑕᐅᓂᖓ
  • ᐅᐃᒪᓇᕐᓂᖓ (KRETC, ᐃᓱᒪ)
  • ᑮᓇᐅᔦᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᑦᓯᐅᓂᖏᑦ
  • ᑭᖑᓂᕐᒥ ᐱᓇᓱᐊᕐᑎᓯᔪᖅ ᑲᒪᒋᓂᐊᕐᓯᒪᔭᒥᓂᒃ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᓯᐊᕐᓂᒪᖔᑦ ᐃᑉᐱᒋᔭᐅᔪᑦ.

 

– ᓱᓀᑦ ᐊᑭᓕᕋᑦᓭᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᑎᑕᐅᒍᓐᓇᑐᑦ?

ᐃᓚᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᐊᑭᓕᕋᑦᓴᓄᑦ: ᐃᓚᐅᕐᖃᔭᖕᖏᑐᑦ
·         ᐱᓪᓗᖁᑎᑖᕐᑎᓯᒍᑏᑦ (ᐱᓇᓱᐊᕋᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑕᕐᓂᒃ)

·         ᑮᓇᐅᑦᔭᓵᑦ (ᐱᓇᓱᒐᑦᓴᓂᒃ ᓄᐃᑎᕆᓂᖅ)

·         ᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑦᓯᓂᐅᑉ ᐊᑭᖏᑦ

·         ᐊᐅᓚᒋᐊᓕᓐᓄᑦ ᐊᑮᑦ

·         ᐊᓯᖏᑦ ᐊᑮᑦ, ᐱᑕᖃᕐᐸᑕ

·         ᐱᐅᒃᑯᑎᓂᒃ ᓂᐅᕕᐅᑏᑦ

·         ᑮᓇᐅᑦᔭᓵᓂᒃ ᑕᐅᕐᓯᑎᑦᓯᐅᑏᑦ

·         ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔪᑦ ᐱᓇᓱᕝᕕᒥᓃᒌᕐᓱᑎᒃ

 

 

– ᑮᓇᐅᔦᑦ ᐱᔭᐅᕙᓪᓕᐊᓂᖏᑦ

 • ᐱᒐᓱᐊᕈᑏᑦ ᐱᔭᐅᔪᑦ
 • ᑭᒡᒐᑐᕈᑎᐅᑉ ᑲᒪᔨᖓᑕ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᓂᒃ ᐱᒋᐊᒥᒃ ᑐᓴᕐᑎᓯᔪᖅ
 • ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᔪᑦ
 • ᐃᒣᒋᐊᓖᓚᔭᐅᓂᓖᑦ
 • ᑫᐋᔩᒃᑯᓄᑦ ᐊᖏᕐᑕᐅᔪᑦ

 

– ᓇᓗᓀᕐᓯᐅᑎᐅᒋᐊᓖᑦ ᐅᒃᑯᐃᑕᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖓᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓚᖓᔫᑉ…

 • ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᓱᓂ ᓯᑯᑦᓴᔭᖁᑎᒋᕐᖄᓯᒪᔭᖏᑦ (ᓯᕗᓪᓕᐹᑦ ᐱᒐᓱᐊᕐᑐᑦ)
 • ᓈᒻᒪᑐᓂᒃ ᐱᑕᑦᓯᑐᕐᓯᒪᔪᑦ ᐱᒐᓱᐊᕈᑏᑦ
 • ᐱᔭᕇᕐᓗᒋᑦ ᐸᑦᔭᕆᓂᐊᕐᑕᖏᑦᑕ ᓇᓗᓀᕐᑐᑕᐅᒍᑎᖏᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓚᖓᔫᑉ
 • ᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓀᒍᑏᑦ (ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᕐᐸᑦ)
 • ᐱᓇᓱᐊᕋᑦᓴᐅᑉ ᓂᕕᖕᖓᑕᐅᓂᖓ (ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᕐᐸᑦ)
 • ᐊᓯᖏᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᑎᓯᖃᑕᐅᔪᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓇᓱᐊᖃᑕᐅᓚᖓᔪᑦ (ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᕐᐸᑦ)
 • ** ᐊᓯᖏᑦ ᓯᑯᑦᓴᔦᑦ ᑭᖕᖒᒪᒋᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖏᑦ ᑭᒡᒐᑐᕈᑎᒥᒃ ᑲᒪᔨᐅᑉ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓚᖓᔪᒧᑦ.

 

– ᖃᖓ ᐊᑯᓂᐅᑎᒋᔪᖅ ᐱᔭᐅᓇᓵᕈᓐᓇᓚᖓᔪᑦ?

 • ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᓯᑯᑦᓴᔭᖁᑎᒋᒋᐊᓕᓕᒫᖏᑦ ᐱᔭᐅᓯᒪᓕᕐᒪᑕ ᐃᒣᓪᓗᐊᕙᓪᓗᓲᑦ ᐅᑕᕐᕿᒋᐊᖃᕐᓂᖏᑦ, ᐊᓪᓚᖁᑎᖏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᕐᑎᑕᐅᑦᓱᑎᒃ 4-ᓂᑦ 6-ᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᓂ. ᑭᓯᐊᓂ, ᑌᒣᓪᓗᐊᑐᓂᑦ ᐊᑯᓃᕐᓂᓴᐅᒍᓐᓇᒥᔪᑦ ᐅᑯᐊ ᐱᑦᔪᑎᐅᑐᐊᕐᒪᑕ:
  • ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᓈᒻᒪᑐᑦ ᓯᑯᑦᓴᔦᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓀᕐᑐᐃᒍᑏᑦ ᒪᓂᔭᐅᓯᒪᖕᖏᑐᐊᕐᒪᑕ
  • ᑐᑦᓯᕋᐅᑏᑦ $50,000 ᐅᖓᑖᓅᑐᐊᕐᒪᑕ, ᐊᖏᕐᑕᐅᖄᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᑫᐋᔩᑉ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ
  • ᑐᑦᓯᕋᐅᑏᑦ $200,000 ᐅᖓᑖᓅᑐᐊᕐᒪᑕ, ᐊᖏᕐᑕᐅᖄᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᑫᐋᔩᑉ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ (ᑖᒃᑯᐊᓗ ᑲᑎᒪᓲᒍᑦᓱᑎᒃ 4-ᕕᑦᓱᑎᒃ ᐊᕐᕌᒍᒥ).

 

– ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓚᖓᔪᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᒍᑎᖏᑦ…

 

– ᐱᑕᑦᓯᑐᒐᒋᐊᓪᓓᑦ/ᓯᑯᑦᓴᔭᖁᑎᒋᐊᓪᓓᑦ:

  • ᐱᑕᑦᓯᑐᕐᓯᒪᔪᑦ ᓈᒻᒪᓯᑦᑕᕈᑎᒃ C ᐱᑕᑦᓯᑐᒉᑦ
  • ᐃᓗᐃᒃᑫᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑐᓴᕐᑎᓯᐅᑏᑦ