ᑭᒡᒐᑐᕈᑎᒧᐊᖓᔪᑦ ᐊᐱᕐᓲᑕᐅᓗᑭᖃᑦᑕᑐᑦ

– ᐱᒐᓱᐊᕈᑎᓂ ᐱᑕᑦᓯᑐᒐᕐᓃᑐᑦ : ᖃᑦᓯᓂᒃ ᐃᓚᔭᐅᓯᒪᒍᓐᓇᑐᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᒪᔭᕐᒪ ᐊᑭᖏᑦ? ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᑎᓯᐅᑏᑦ ᖃᑦᓯᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖏᑦ ᓱᕐᖁᐃᑕᐅᔪᑦ ᐃᒣᑦᑐᓄᑦ… ᓱᓇᓱᐊᕐᑎᓯᐅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᑭᒡᒐᑐᕈᑎᒃ ᓱᓀᑦ ᐊᑖᓃᑦᑎᓗᒍ ᐱᒐᓱᐊᕈᑕᐅᓂᖓ ᐅᐃᒪᓇᕐᓂᖓ (KRETC, ᐃᓱᒪ) ᑮᓇᐅᔦᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᑦᓯᐅᓂᖏᑦ ᑭᖑᓂᕐᒥ ᐱᓇᓱᐊᕐᑎᓯᔪᖅ ᑲᒪᒋᓂᐊᕐᓯᒪᔭᒥᓂᒃ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᓯᐊᕐᓂᒪᖔᑦ ᐃᑉᐱᒋᔭᐅᔪᑦ.   – …

ᐊᑐᐊᕋᑦᓴᒋᐊᓪᓓᑦᑭᒡᒐᑐᕈᑎᒧᐊᖓᔪᑦ ᐊᐱᕐᓲᑕᐅᓗᑭᖃᑦᑕᑐᑦ